Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Könyvtárhasználati szabályzat

2012.03.08

 

Könyvtárhasználati szabályzat
Írásos alapdokumentumok
Alapító okirat: a könyvtár alapításának körülményeit, rendeltetését ismerteti
Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ): gyűjtőkörének és használati feltételeinek szabályzata (ennek része a könyvtárhasználati szabályzat)
Küldetésnyilatkozat: tömören meghatározza az intézmény alapvető célját, filozófiáját
A könyvtár ügyrendje, a működés részletezése
Munkaköri leírás: feladatok meghatározása, konkrét személyekre vonatkoztatottan
Az első kettőt a fenntartó adja ki, illetve hagyja jóvá, a többit a könyvtár vezetősége dolgozza ki és érvényesíti
Könyvtárhasználati szabályzat a törvény tükrében
Az 1997. évi CXL. Törvény, III. rész, VII. fejezet
A könyvtárak fenntartása, irányítása
68. § A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján
 a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát
 b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát
Fenntartó
a) önkormányzati könyvtár esetében a könyvtár közvetlen irányítását végző települési önkormányzat
b) önálló költségvetési intézményként működő könyvtár esetében a könyvtár felügyeleti szerve,
c) egyéb könyvtár esetében az a szerv (vállalat, intézet, intézmény), illetőleg társadalmi szervezet, amelynek költségvetésében a könyvtár működésével járó személyi és dologi kiadások biztosítva vannak.
 
Fenntartó – Felügyeleti szerv (SZMSZ-ben részletezve)
Fenntartó: tulajdonos, alapító
Felügyeleti szerv:
szakmai,
törvényességi,
alapítói, fenntartói
Példa:
Önkormányzat
Szakminisztérium
Jegyző
Önkormányzat képviselőtestülete
 
 
Gyakorlatban:

 

 
 
 
 
 
 

 

SZMSZ
A Szervezeti és Működési Szabályzat
 (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét,
 az intézmény működési szabályait.
SZMSZ részei, mellékletei:
Főrész
Könyvtárhasználati szabályzat
Gyűjtőköri szabályzat
Állományvédelmi szabályzat
Informatikai szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
……
Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) része, illetve melléklete
Meghatározza:
 a nyújtott szolgáltatások körét
 a felhasználók körét
 a használat formáit és módját
 a használat különböző feltételeit
 az interneten elérhető források használatának szabályait
Teljes változata elsősorban a könyvtáros iránytűje
Rövidített kivonata az olvasót tájékoztatja jogairól, kötelezettségeiről
Könyvtárhasználati szabályzat a törvény tükrében
Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
            és a közművelődésről
III. rész, II. fejezet:
            A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei
57. §
 (3) A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.
 (4) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.
58. §
 (1) A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni.
 (2) A dokumentumok, illetőleg mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit a használati szabályzat állapítja meg.
 (3) A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározhat.
 
PÉLDA
A Somogyi-könyvtár
könyvtárhasználati szabályzata
 
A könyvár típusa: általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár
Fenntartója: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szervezeti egységei: Központi Könyvtár, Fiókhálózat
Címek, telefonszámok, nyitvatartási idő
Általános szabályok
a) A Könyvtár látogatói kötelesek a Könyvtár használatára vonatkozó szabályokat betartani. Így:
b) A Könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal.
c) Olvasói terekbe élelmiszert felvinni, ott étkezni tilos.
¡d) Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.
e) A könyvtár olvasótereiben mobiltelefont használni nem szabad.
f) A Könyvtár dokumentumainak (könyvek, folyóiratok, térképek stb.) és használati tárgyainak épségét meg kell óvni. A szándékos rongálást a Könyvtár bünteti. A dokumentumokat a Könyvtár elektronikus védőjelzéssel látja el.
g) A Könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az Intézmény igazgatójának engedélyével helyezhetők el.
h) A Könyvtár rendjét, használatának szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen vagy véglegesen megvonja.
i) A látogatók reklamációikkal, javaslataikkal a részlegek vezetőihez és az Intézmény igazgatójához fordulhatnak. A Könyvtár működésével kapcsolatos észrevételeket a nagyobb fiókkönyvtárakban található postaládába is behelyezhetik.
A könyvtár használata
a) Könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások:
1) a Könyvtár nyilvános helyiségeinek egyéni és csoportos megtekintése;
2) információ a Könyvtár gyűjtőköréről, állományáról, szolgáltatásairól;
3) a könyvtár elektronikus katalógusának használata;
4) tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről és körökről;
 a Könyvtár rendezvényeinek látogatása
Törvényi szabályozás!
Az 1997. évi CXL. Törvény, III. rész
A nyilvános könyvtári ellátásról
56. § (1) A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.
        (2) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
a) a könyvtárlátogatás,
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
A könyvtár használata
b) Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatások:
1) az olvasóterekben, a zárt raktárakban elhelyezett dokumentumok, audiovizuális gyűjtemények helyben használata;
2) különgyűjtemények használata;
3) könyvek és egyéb dokumentumfajták kölcsönzése;
4) emelt szintű szolgáltatások igénybe vétele;
5) szakirodalmi tájékoztatás, témafigyelés;
6) hozzáférés a Könyvtár számítógépes hálózatán elérhető adatbázisok meghatározott köréhez (pl. EBSCO)
7) egyéb szolgáltatások (pl. irodalomkutatás, számítógépes adatbázisból nyomtatás, stb), melyekért a Könyvtár térítési díjat is fölszámol.
A könyvtári tagság
A tagságnak egy részleges, valamint egy teljes értékű formája van. Az előbbit a napijegy váltásával, az utóbbit a beiratkozással lehet megváltani.
a) Napijegy váltása
1) A napijegyet váltó olvasó csak a Könyvtár dokumentumainak helyben használatát, valamint a szakirodalmi tájékoztatást igényelheti. Emellett térítéses szolgáltatásokat (másolat készítése könyvtári dokumentumból, nyomtatás számítógépes adatbázisból) is igénybe vehet.
2) A napijegy csupán egyszeri könyvtárhasználatra szól a Somogyi-könyvtár központi épületében.
b) Beiratkozás
1) Teljes jogú könyvtári tagságot beiratkozással lehet szerezni.
2) A Könyvtárba beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki a Könyvtár használatának szabályait elfogadja és a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3) Beiratkozáskor a következő személyes adatokat hitelt érdemlő dokumentumok (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél) bemutatásával kell igazolni:
       - Név (leánykori név) 
       - Anyja neve
       - Születési hely és idő
       - Állandó lakhelye és levelezési címe (ideiglenes lakcím) 
       - Személyi igazolvány vagy útlevél száma
4) 16 éven aluliak esetében a jótálló adatait a JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATon fel kell tüntetni.
Törvényi szabályozás!
Az 1997. évi CXL. Törvény, III. rész
A nyilvános könyvtári ellátásról
57. § (1) A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.
Természetes személyazonosító adat (közigazgatási-jogi fogalom):
a) családi és utónév, születési családi és utónév,
b) születési hely,
c) születési idő
d) édesanya születési családi és utóneve
A könyvtári tagság
5) A statisztikai nyilvántartás számára a Könyvtár kéri a foglalkozás, a munkahely, ill. tanuló esetében az oktató intézmény megnevezését és adatait, de ezek közlése nem kötelező.
6) A Könyvtár a személyi adatokat kizárólag saját nyilvántartása számára használja, illetéktelen személynek vagy külső szervnek azt át nem adja.
7) Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott jegyzéket kérhet.
8) Ha az olvasó tagságát megszünteti, személyes adatait a Könyvtár törli. Ez azonban csak akkor történik meg, ha az olvasónak nincs könyvtartozása vagy díjhátraléka.
9) A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a Könyvtár erre kijelölt munkatársainak kötelessége.
10) A beiratkozó olvasó nyilvántartási díjat fizet.
Diákok, nyugdíjasok, pedagógusok kedvezményes díjat fizetnek.     
   (l. az 1. sz. táblázat)
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek nem fizetnek nyilvántartási díjat.
Más könyvtárak dolgozói is mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól.
Nem kell beiratkozási díjat fizetnie a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak.
Az egészségkárosodottakat képviselő egyesületek tagjai (igazolvánnyal igazolva) - vakok, gyengén látók, siketek, mozgáskorlátozottak – ugyancsak mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól.
1997. 140. TV. 56. § (6)pont :
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek.
Kedvezmények….
Ingyenes:
-         16 éven aluliak, 70 éven felüliek (1997.140.Tv.)
-         Nyilvános könyvtárakban: más könyvtári dolgozó, muzeális intézmények, levéltárak dolgozói (6/2001. Korm. Rend.)
Kedvezményes:
-         Nyilvános könyvtárakban: érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők – 50% (6/2001. Korm. Rend.)
Fenntartó kedvezményben részesíthet:
-         Pedagógus, közművelődési intézmények dolgozóit, a felsőoktatási intézmények oktatóit, munkanélküliek (6/2001. Korm. Rend.)
-         Egészségkárosodott személyek, kismamák…
1. számú táblázat
A könyvtári tagság
 Kölcsönzés
a) Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet.
b) A kölcsönözhető dokumentumok típusai
c) Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, díjtartozások, a Könyvtár valamennyi egységében nyilvántartott egyéb tartozás) rendezése után lehet.
d) Az olvasó a szabadpolcokon elhelyezett állományt kölcsönözheti. Kivétel ez alól a kézikönyvtár, valamint a helyben használatra kijelölt állományrészek.
 Hosszabbítás
a) A kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal van lehetőség.
b) Nem hosszabbítható lejárt határidejű vagy előjegyzett dokumentum, a kötelező olvasmányok, tankönyvek meghatározott köre, valamint a 21 napnál rövidebb kölcsönzési időre kijelölt állományrészekbe tartozó dokumentumok.
Eljárás késedelem esetén
A kölcsönzési határidő lejárta után a Könyvtár felszólítja az olvasókat a dokumentumok visszahozatalára.
A késedelmi díj számolása dokumentumonként, naponta történik. A késedelmi díjak érvé-nyes összegét a 3/b. sz. táblázat tartalmazza.
Késedelmi díjak:
Könyvek esetén I. és II. felszólítás:
14 év felettieknek 15,- Ft/nap/dokumentum + 100,- Ft postaköltség
14 év alattiaknak 10,-Ft/nap/dokumentum + 100,-Ft postaköltség
Felszólítások
a) Az első felszólítást a 26. napon küldi ki az Intézmény az ideiglenes vagy állandó lakcímre.
A késedelmi díj számlálása a 29. naptól történik, de visszamenőleg hozzáadódik a 7 nap türelmi idő is.
b) A második felszólítást újabb 7 nap késedelem után az állandó lakcímre küldi a Könyvtár, ehhez azonban már fizetési felszólítást is csatol.
c) A CD-k és videókazetták késedelmes visszahozása esetén a felszólítás 5 nap után történik.
d) A folyóiratok késedelmes visszahozása esetén a felszólítás 2 nap türelmi idő után történik.
e) Be nem hajtható követeléseit minden törvényes módon igyekszik a Könyvtár érvényesíteni. Ennek érdekében szerződéses viszony áll fenn az Intézmény és az Intrum Justitia, kintlévőségek behajtásával foglalkozó cég között.
Elveszett dokumentum pótlása
a) Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat lehetőleg azonos kiadású példánnyal vagy annak másolatával kell/lehet pótolni vagy azokat a Könyvtár által megállapított gyűjteményi értéken megtéríteni, amely értékösszeg azonban az eredeti ár többszöröse is lehet. Az alap gyűjteményi érték meghatározása: a dokumentum reprográfiai másolásának díja a könyvtár mindenkori díjszabása szerint, plusz a dokumentum beköttetésének díja, amelyet a kötészet állapít meg.
A Somogyi-könyvtár könyvtárhasználati szabályzata, Központi Könyvtár: helyben használat
a) A beiratkozott, illetve napijegyet váltó olvasó helyben használhatja az egyes szintek kézikönyvtári állományát, tájékoztatói segédkönyvtári állományát, valamint a Könyvtár által elérhető adatbázisokat.
b) Helyben olvashatók a tárgyévi napilapok, hetilapok, folyóiratok.
c) A harmadik emeleten helyben használatra kérhető a prézensz könyvállomány, a régi és a mikrofilmen lévő folyóiratállomány.
d) A prézensz könyvállományból, a zárt folyóiratraktárból, illetve külső raktárból a dokumentumok két példányban kitöltött, raktári jelzetet is megjelölő kérőlappal kérhetők.
e) Kizárólag helyben, az olvasótermekben használható a különgyűjtemények anyaga.
f) Helyben használható, illetve hallgatható a prézensz kotta-, lemez-, kazetta- és multimédiás gyűjtemény.
g) A raktárban elhelyezett dokumentum kérőlappal történő kikérésére a zárást megelőző egy órában már nincs lehetőség.
h) Szombaton a különgyűjtemények és az Emlékkönyvtár anyaga csak korlátozott mértékben vehető igénybe.
i) Az eMagyarország ponton az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatán nyert számítógépek és multifunkcionális nyomtató használható. A szolgáltatás keretében lehetőség van: böngészésre, dokumentumok letöltésére, nyomtatásra, másolásra, szkennelésre, elektronikus levelezésre, szövegszerkesztésre. Könyvtári tagsággal nem rendelkező látogatók ezért a szolgáltatásért térítési díjat fizetnek
Korábban….
a) Az iskolai és óvodai csoportok előre egyeztetett időpontban vehetnek részt a gyermekkönyvtár által kínált, tematikus foglalkozásokon.
b) Előre bejelentett csoportok részére könyvtárbemutatás, kiállítás-vezetés kérhető.
c) Előjegyzés kérhető a Könyvtár állományába tartozó, mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentumokat a Könyvtár 28 napig figyeli, beérkezésükről értesítést küld.
d) A Könyvtár nyomtatott dokumentumairól másolat (xerox ill. elektonikus) készítése rendelhető a mindenkori hatályos szerzői jogi törvény, és a könyvtár állományvédemi szabályzata szerint.
e) Beiratkozott olvasó vagy megrendelés alapján intézmény számára a Könyvtár témafigyelést, irodalomkutatást, bibliográfiakészítést, adatbázisból nyomtatást vállal.
f) Számítógépes adatbázisokból lemezre mentés kérhető, de kizárólag a Könyvtártól vásárolt lemezre történhet.
Térítéses és térítésmentes szolgáltatások
1997. évi CXL törvény
 II. Fejezet
 A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei
1997. évi CXL törvény, III. Rész, II. Fejezet:
A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei
56. § (1) A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.
(2) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
a) a könyvtárlátogatás,
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
(3) A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.
(4) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján beiratkozási díj szedhető.
(5) A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat.
(6) A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek.
 
 
Beiratkozási díj
Könyvtárközi kölcsönzés (ODR)
Számítógép-használat
Felsőoktatási könyvtárak
Debreceni Egyetem Könyvtára
Hallgatóknak:
1500 Ft
Hazai állomány: Ingyenes
Ingyenes
Minden más olvasó számára: 6000 Ft
Külföldi állomány: 4500 Ft
Miskolci Egyetem könyvtára
Hallgatóknak: Ingyenes
Hazai állomány: Ingyenes
Ingyenes (időkorlát)
Minden más olvasó számára: 1000 Ft
Külföldi állomány: 4500 Ft
Megyei könyvtárak
Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs)
Teljesárú:
2800 Ft/év
Hazai állomány: Ingyenes
125 Ft/óra
Diák: 1400 Ft/év
Külföldi állomány: 4500 Ft
Somogyi- Könyvtár (Szeged)
Teljesárú:
1300 Ft/év
Hazai állomány: Postaköltség
Ingyenes (olvasójeggyel)
Diák: 650 Ft/év
Külföldi állomány: 4500 Ft
Olvasójegy nélkül:120 Ft/óra
Szak-könyvtárak
Környezet-és Természetvédelmi Szakkönyvtár
Ingyenes
Hazai állomány: Ingyenes
Ingyenes
Külföldi állomány: 4500 Ft
MTA Könyvtára
Kölcsönzőjegy: 4000 Ft/év
Hazai állomány: Ingyenes
 Alkalmilag megrendelt CD-ROM alapú szolgáltatások: 6400-8000 Ft
Látogatójegy: 2600 Ft/év (teljes árú)
Regisztrációs olvasójegy: Ingyenes
Külföldi állomány: 4500 Ft
Könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza….
a könyvtár nevét, típusát, fenntartóját, elérhetőségét, nyitva tartás idejét
a könyvtárhasználatra jogosultak körét
a beiratkozás feltételeit, érvényességét
a kedvezményezettek körét
a különböző állományféleségek használatát
a szolgáltatások ingyenes vagy térítéses voltát
a kölcsönzés és a hosszabbítás módját, lehetőségeit
az előjegyzés módját
az eljárás módját késedelmes visszahozáskor
az eljárás módját elvesztés esetén
szankciókat a szabályzat megsértésekor (peresítés, kitiltás)
a másolatkészítés lehetőségeit és kötöttségeit
az interneten elérhető források használatának szabályait …….
Könyvtári olvasószolgálat
A könyvtár szolgáltatásai
Könyvtárlátogatás
Szabályzás…
Somogyi-könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata
3. pont)
A könyvtár használata:
a) Könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások:
1)    a Könyvtár nyilvános helyiségeinek egyéni és csoportos megtekintése;…”
1997. 140. Tv. 56. §  (2) pont:
      A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
     a) a könyvtárlátogatás,….”
Kölcsönzés
Alapszolgáltatás
Beiratkozáshoz kötött
Valamilyen kölcsönzési rendszert használunk a nyilvántartásához
A dokumentumok kölcsönzési ideje
Kölcsönözhető dokumentumok köre
Kölcsönözhető dokumentumok száma
Speciális esetek:
éjszakai kölcsönzés,
rövid kölcsönzés,
folyóirat kölcsönzés
Hosszabbítás
Módjai (személyesen, telefonon, emailben, honlapon)
Lejárati időn belül X alkalommal
Késedelmi díj
A késedelmi díj számolása
A késedelmi díj mértéke
Előjegyzés
Mely dokumentumok tartoznak ide
Előjegyezhető dokumentumok száma
Az előjegyzés menete (kérőlap)
Értesítés az előjegyzésről
A szolgáltatás ára
Helybenhasználat
Alapszolgáltatás
Regisztrációhoz vagy beiratkozáshoz kötött
Helyben használható állomány meghatározása
Helyben használható állomány használati ideje (teljes nyitva tartásban, vagy az egyes gyűjteményeket korlátozottan)
Helyben használható állomány használatának módja (kérőlap)
Általános és szaktájékoztatás
Alapszolgáltatás
Regisztrációhoz vagy beiratkozáshoz kötött
A kézikönyvek, katalógusok, adatbázisok, tájékoztatási segédeszközök biztosítása a kutatáshoz illetve az ezekben való eligazítás
Szakirodalmi bibliográfiák, irodalomjegyzékek összeállítása
Helyben használható adatbázisok használata
 LibInfo, a magyar könyvtárak Internetes tájékoztató szolgáltatása a nehezen visszakereshető információk elérésében nyújt segítséget.
Könyvtárközi kölcsönzés
Alapszolgáltatás
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer ismertetése (az ebben elfoglalt helyünk: kérő-küldő könyvtár?)
A szolgáltatás menete
Díjszabás (külföldi kérés, postaköltség)
A szolgáltatásba bevont dokumentumok köre (mit küldünk el eredetiben, és mit csak másolatban)
Kölcsönzési idő
(Korábban részletesen tanultatok róla….)
Másolás-sokszorosítás
Fizetős szolgáltatás
Másolható állomány köre (állományvédelmi szabályzat figyelembe vételével!)
Másolás típusai (fénymásolás, digitális másolás)
Másolás módja (egyénileg, könyvtáros végzi)
Másolás megrendelése (kérőlap)
Másolat ára (díjszabás)
FONTOS!
            Könyvtárunk csak az intézmény állományában levő dokumentumokból vállal másolást. Teljes művek lemásolását nem vállaljuk!
Számítógépes szolgáltatások
Nem alapszolgáltatás, de ….
Beiratkozáshoz vagy regisztrációhoz kötött
Szolgáltatás színterei (korosztályonként)
Szolgáltatás szabályai (Informatikai szabályzat)
Szolgáltatás ideje
Szolgáltatás díjszabása
A számítógép használattal összefüggő egyéb szolgáltatások (pl. nyomtatás) díjai
Zenehallgatás,
CD-, DVD-kölcsönzés
Nem alapszolgáltatás
Eszközhasználathoz kötött 
Beiratkozáshoz vagy regisztrációhoz kötött
Szolgáltatás szabályai
Szolgáltatás színterei (gyermek, felnőtt részleg?)
Szolgáltatás díjszabása (emelt szintű kölcsönzés?)
Online szolgáltatások
Könyvtári hírlevél
Programok
(fontosabb rendezvények/kiállítások)
Könyvtári hírek
(könyvtári újdonságok, érdekességek, közérdekű értesítések, nyereményjátékok)
RSS-hírcsatorna:
Szolgáltatással egyszerűen és kényelmesen tájékozódhat a könyvtár oldalain megjelenő programokról, kiállításokról, rendezvényekről.
Online hosszabbítás (Somogyi-könyvtár)
Internet-eléréssel rendelkező olvasóink számára lehetőség van a kikölcsönzött dokumentumok lejárati határidejének online módon való meghosszabbítására. A hosszabbítás folyamata / A program használata:
1. Az olvasójegyén található vonalkód-számsort írja az Olvasó vonalkódja mezőbe!
2. A jelszó mezőbe a születési dátumának utolsó négy számjegyét (hónap és nap) írja (pl. március 9. ? 0309)!
3. Kattintson a Belépés gombra!
4.Megjelenik az Önnél kölcsönzésben lévő példányok listája. Minden példány után egy „Hosszabbítás” feliratot talál, erre kattintva indítható a tranzakció.
WEB 2.0-ás alkalmazások
Felhasználóképzés
Foglalkozások óvodásoknak
és általános iskolai csoportoknak
Hosszú évek alatt alakultak ki azok a foglalkozások, amelyeket nap, mint nap tartunk a gyermekkönyvtárban.
Ezek egyrészt a város (gyermekek, szülők, pedagógusok) igényeihez igazodtak, másrészt igényteremtők voltak.
1.     Iskolai és óvodai osztályok számára
A meghirdetett témákra időpontot egyeztetünk a jelentkező pedagógusokkal.
Akármilyen típusú foglalkozásról is van szó (könyvtárhasználat, tananyaghoz kapcsolódó, szabadidős foglalkozás, stb.) az új ismeretek átadásán, sőt elsősorban megszerzésen túl, olyan élményt nyújtson a gyermekeknek, hogy felkeltsük érdeklődésüket egy-egy téma iránt, valamint máskor is szívesen jöjjenek könyvtárba.
Ízelítő:
         Barangoló: Magyarország nevezetes tájai települései (2-3. oszt.)
         Benedek apó meséi (2-4. oszt.)
         Farsangi népszokások (1-4. oszt.)
         A homok titkai (3-4. oszt.)
         Illem (2-3. oszt.)
         Játéktanítás (1-8. oszt.)
         Könyvről-könyvért vetélkedő (3-8. oszt.)
         "Könyvtár foglaló" irodalmi játék iskolásoknak ….
Olvasóink számára
Meghirdetett időpontra és témára az jön el, akit érdekel.
         Havonta egyszer szombaton mesés családi délelőttöt tartunk, melyen mindig elmesélünk egy vagy több mesét és valamilyen módon hozzá kapcsolódó játékokat játszunk (szerepjáték, drámajáték, ügyességi, közösségi, stb.) Ezek legtöbbször nem egymástól elkülönülten szerepelnek, hanem keretben, vagy folyamatában egymás után. Célunk, hogy a gyermekek felszabadultan, önfeledten élvezzék a mesét és játékot, legyen kötődésük a könyvhöz, könyvtárhoz.
         Ünnepi készülődéshez kapcsolódó, elsősorban kézműves foglalkozások.
         Nyári vakációs rendezvények: sokféle témájú és módszerű foglalkozás, többféle korosztálynak, pl. könyvről könyvért vetélkedő; mesét mondok, mesét játszom; diavetítés, társas játékok, stb. Olvasónapló írói munkássághoz, vagy konkrét könyvekhez kapcsolódva.
         Tavaszi, őszi szünetre rejtvények egyéni megoldásra
         Író-olvasó találkozók
Felhasználóképzés:
Internettanfolyamok
Internet-használati tanfolyamunkon általános ismereteket szerezhet az Internet nyújtotta lehetőségekről. Állandó tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni az alábbi témakörökben:
 Kezdő: akik még sohasem, vagy csak néhányszor használtak számítógépet
 Haladó: akik alapfokú tanfolyamunkon már részt vettek, vagy alapismeretekkel rendelkeznek, csak bővíteni szeretnék tudásukat
 Elektronikus ügyintézés: akik szeretnék kihasználni az online szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket
Digitális fotózás: akik szeretnének megismerkedni a digitális fényképezés alapjaival, elkészített fotóikat számítógépre, illetve pendrive-ra menteni, csatolni e-mailhez és megosztani másokkal internetes albumokban
Egyéb, kiegészítő szolgáltatások
„Házhoz megy a könyv”
Születésnapi Újság
Magyarország Pont
Rendezvények szervezése
„Házhoz megy a könyv”
A szolgáltatás keretében vállaljuk, hogy a mozgásukban korlátozottak, lakásukhoz kötött idősek számára 5 hetente egyszer ingyenesen házhoz szállítjuk az általuk kiválasztott könyveket, folyóiratokat.
(A könyvtári tagság
70 éves kor felett,
valamint mozgás-
korlátozott igazolvánnyal
rendelkezők részére
ingyenes!)
Születésnapi Újság
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése. Látogatóink digitális másolatot rendelhetnek a Somogyi-könyvtár állományában meglévő,  egy adott napon, illetve valamely időszakban megjelent újságokból, folyóiratokból. Az így készült lapszám vagy válogatás különleges és egyedi születésnapi ajándék lehet egy családtagnak, barátnak. Az ünnepelt ízelítőt kaphat születésnapja híreiből, eseményeiből vagy felidézheti a kor hangulatát.
eMagyarország Pont
Könyvtáraink eMagyarország Pontként nem csak a beiratkozott olvasókat várják, hanem nyitva állnak az olvasójeggyel nem rendelkező szegediek és a turistaként hozzánk érkező látogatók előtt is.
Milyen szolgáltatásokat vehetek igénybe?
ingyenes internethasználat
irodai programok
fénymásolás
nyomtatás
szkennelés
Tanácsadók segítsége
Rendezvények szervezése…
Felhasznált irodalom
¡ 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről:    http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV
¡ A Somogyi-könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
¡ 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről:
¡ 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről          http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100006.KOR
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.